Board logo

标题: 背水一战战报 [打印本页]

作者: 傲视大都督    时间: 2012-12-5 14:25     标题: 背水一战战报

区服:165服
角色名:风轻云淡
国家:魏国
背水战报链接:
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N2012112118639947  斥候一
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N20121120648207      斥候二
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N20121120678872      斥候三
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N2012112111851677   陈平
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N2012112112207593   审食其
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N2012112215568229   灌婴
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N2012112215618635    伏兵一
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N2012112215692057    伏兵二
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N2012112215727107    伏兵三
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N2012112215735222    伏兵四
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N2012112215944480    郦食其
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N2012112114141326    王陵
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N201211211294751      曹参
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N2012112120855512    主力一
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N2012112120916541    主力二
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N20121122612612        主力三  
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N20121122620290        张敖
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N201211223140369      周勃
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N2012111519782771    广武君
http://s165.as.yaowan.com/?fid=N2012111519867559    韩信


区服:双线373区
角色名:牧师Sprist
国家:蜀国
战报链接:
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N2012111111489449 斥候部队一
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N2012102919044783 斥候部队二
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N2012102919193543 斥候部队三
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N201211113542452   陈平
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N201211113616211   审其食
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N201210184797947   灌婴
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N201210184870251   伏兵部队一
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N201210184947992   伏兵部队二
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N201210184962976   伏兵部队三
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N2012101816430005 伏兵部队四
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N2012102914606338 郦食其
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N201211011934982   王陵
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N201211091059980   曹参
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N201211091144743   主力一
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N201211091188148   主力二
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N201211091239502   主力三
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N201211091276755   张傲
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N201211091370272   周勃
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N201211181789492   广武君
http://s373.as.yaowan.com/?fid=N2012111946383      韩信


背水一战过图战报
国家:蜀
战报链接:
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N2012092020226743 斥候部队一
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N201209218162557  斥候部队二
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N201209218173594  斥候部队三
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N201209218197398  陈平
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N201209218211406  审食其
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N201209218223653  灌婴
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N201209218225099  伏兵部队一
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N201209218227263  伏兵部队二
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N201209218231491  伏兵部队三
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N201209218236758  伏兵部队四
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N2012092114336150 郦食其
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N2012092114675175 王陵
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N2012092116318023 曹参
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N2012092117454441 主力部队一
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N2012092118024971 主力部队二
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N2012092118967377 主力部队三
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N2012092119049879 张敖
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N2012092140168793 周勃
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N2012100726122789 广武君
http://s328.as.yaowan.com/?fid=N2012100729151278 韩信
欢迎光临 要玩平台论坛 (http://bbs.yaowan.com/sns/bbs/) Powered by Discuz! 7.2